Privacy Policy

Bruidsknaller Privacy Policy

 Bruidsknaller respecteert uw recht op privacy wanneer u (een van) onze Website(s) bezoekt, zich aanmeldt bij onze pagina op social media bezoekt en/of met ons communiceert. Daarom hebben we deze Privacy Policy (“Privacy Policy”) opgesteld om u te informeren hoe Bruidsknaller ("Bruidsknaller", "wij" of "onze") persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door voordat u onze services gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen via een officiële aankondiging op onze Websites www.bruidsknaller.nl en/of www.instagram.com/bruidsknaller.nl of met een e-mail die naar uw geregistreerde e-mailadres wordt verzonden. Aangekondigde wijzigingen worden pas na een redelijke periode van kracht. U kunt de bijgewerkte Privacy Policy afwijzen door onze Website niet meer te gebruiken. Als u een opmerking of vraag hebt, neem dan contact met ons op:

Bruidsknaller
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 73723940
Berichtenservice: 085-1306766

De Website van Bruidsknaller bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks). Bruidsknaller is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving door deze derden.

 

 1. Wat zijn “persoonsgegevens”?

Persoonsgegevens zijn "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon" (artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG")).

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van welke Website u bezoekt en of u product aanschaft en/of een account aanmaakt. Hieronder treft u het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Bij het enkel bezoeken van onze Website verwerken wij alleen uw IP-adres.

Bij het aanmaken van een account, of het kopen van een product, of het opnemen van contact via de Website verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;

Bruidsknaller zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Bruidsknaller zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 1. Hoe verzamelen we persoonsgegevens over u als u de Website bezoekt?

Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

 1. functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken; en
 2. analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop u gebruik maakt van (onderdelen) van de Website, zodat wij de Website kunnen verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij wat u interessant en belangrijk vindt. Wij gebruiken de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een samengevoegd niveau. Wij gebruiken slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van ons de IP-adressen.

Voor zover wettelijk vereist geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de website of diensten van ons niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

 1. Doeleinden voor de verwerking

Bruidsknaller verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

 1. Het kunnen verkopen van bruiloft gerelateerde goederen.
 2. Onze diensten aan te bieden en de effectiviteit van onze service te verbeteren, te testen en te monitoren;
 3. Nieuwe producten en functionaliteit te ontwikkelen en te testen;
 4. Statistische gegevens, zoals het totale aantal bezoekers, verkeerspatronen en demografische patronen, te monitoren;
 5. Voor compliancy gerelateerde doeleinden met de Belastingdienst en/of geldende wet – en regelgeving met oog op commerciele verkoop.
 6. Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren, om u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) en/of voor de gerechtvaardigde belangen van Bruidsknaller (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Indien Bruidsknaller voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

 1. Grondslag voor de verwerking

Indien u besluit om een account aan te maken geeft u ons toestemming om voor de gespecificeerde doelen uw gegevens te verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval wordt uw account ook verwijderd. De verwerking van persoonsgegevens op de website kan ook plaatsvinden op basis van een gerechtvaardigd belang van Bruidsknaller, onder andere om het gebruik van de website te onderzoeken en de veiligheid te waarborgen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Verwerking van persoonsgegevens door derden

Ten behoeve van het behartigen van de belangen van Bruidsknaller en voor zover nodig voor het bereiken van de gestelde doelen kunnen wij aan onze partners persoonsgegevens waaronder verwerkers persoonsgegevens verstrekken.

Wij kunnen gegevens delen met bedrijven die juridisch gezien tot dezelfde bedrijvengroep als Bruidsnaller behoren of gaan behoren. Degelijke bedrijven kunnen deze informatie gebruiken voor het aanbieden en verbeteren van diensten.

Bruidsknaller deelt slechts persoonsgegevens met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Indien Bruidsknaller verwerkers inschakelt sluit zij met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten teneinde een goede verwerking te waarborgen.

 1. Beveiliging

Bruidsknaller neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens van de bezoekers van de website niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen. Behalve wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn:

 1. IP-adressen worden maximaal drie maanden maand bewaard nadat het doeleinde is behaald van Bruidsknaller. IP-adressen kunnen namelijk fungeren om unieke personen en locaties aan te kunnen tonen. Dit is van belang bij het vaststellen van de juistheid van de deelnemer.
 2. Naam – en adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en gebruikersnamen worden bewaard totdat de belanghebbende het account intrekt.

U kunt Bruidsknaller verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Bruidsknaller de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Bruidsknaller de persoonsgegevens verwijderen.

Zodra u zich uitschrijft bij Bruidsknaller worden al uw persoonsgegevens verwijderd. Bruidsknaller streeft ernaar dat u zelf uw account kunt verwijderen. In dat geval is uw account direct te verwijderen.

 1. Uw rechten

U kunt ons te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of als zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U hebt hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden zal Bruidsknaller uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Bruidsknaller de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken, kunt u zich wenden tot:

Bruidsknaller
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 73723940
Berichtenservice: 085-1306766

Bruidsknaller verstrekt u onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met maximaal twee maanden worden verlengd.

Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Bruidsknaller u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Overige bepalingen

Bruidsknaller is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Bruidsknaller als gevolg van de beëindiging van het account u geen vergoeding verschuldigd.

Bruidsknaller behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd en herzien in januari 2019.

Indien een bepaling uit deze Privacy Policy in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.